Založ si blog

Ako hodnotí kandidát na post nového župana Roman Ruhig úroveň zdravotníckych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

        Nie som odborníkom v tomto segmente, ale ako každý vieme, zdravotníctvo je horúcim zemiakom našej krajiny.  Je potrebné si uvedomiť, že  „Zdravie  obyvateľstva má byť  kľúčovým faktorom rozvoja každej spoločnosti“.

       Domnievam sa, že ak  bude choré obyvateľstvo, tak potom bude chorá celá spoločnosť a s tým súvisiaca  ekonomika  a celé hospodárstvo.

       Našim cieľom bude  identifikovať  jednotlivé problémy, ktoré majú obyvatelia  v jednotlivých regiónoch nášho kraja   a pokúsiť sa o ich elimináciu. Treba síce zdôrazniť, že     Bratislavský samosprávny  kraj dnes nevlastní žiadne zdravotnícke zariadenie a takisto ani nemá dosah na priame riadenie zdravotníckych zariadení. Našou snahou však bude rozvíjanie oblasti zdravotnej starostlivosti, ošetrovateľstva či humánnej farmácie, ako aj činnosť štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení na území Bratislavského samosprávneho kraja.

     Ďalším obmedzením VÚC je, že  samotné zdravotníctvo je financované z verejného zdravotného poistenia. Jediným a výhradným správcom týchto prostriedkov sú zdravotné poisťovne, ktorých nakladanie s nimi upravuje najmä zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach (ZP),  dohľade nad zdravotnou starostlivosťou,  s tým že všetky ZP majú formu akciových spoločností,  tak aj  Obchodný zákonník.

           ZP  majú postavenie jediného nákupcu zdravotnej starostlivosti v systéme a ich povinnosťou je zabezpečiť poistencom zákonom predpísaný rozsah zdravotnej starostlivosti.  Vládna strana Smer – SD  pritom chce presadiť, aby bola iba jedna zdravotná poisťovňa čo v demokratickom, trhovom prostredí je absurdita, nakoľko ľudia musia mať právo výberu viac poisťovní, tak ako majú právo si vybrať  do ktorého obchodu pôjdu nakúpiť v závislosti na tom, kto im poskytne kvalitnejšie služby a s tým spojenú aj prípadnú lepšiu cenu.

 Je tu priestor na otázka:

Aká je garancia, keď bude jedna zdravotná poisťovňa, že sa zvýši zdravotná starostlivosť?  Veď sme to tu už mali, keď bola  len Všeobecná zdravotná poisťovňa  a bola zadlžená až po uši.

      Nemocniciam, obvodným, praktickým lekárom či špecialistom je úplne jedno, od koho dostanú peniaze na prevádzku. V dnešnej dobe skôr  poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti majú problém s bodovým hodnotením úkonov, tzv. katalóg výkonov,  ktoré ich obmedzujú.

     Navrhované a prijímané racionalizačné opatrenia zdravotných poisťovní, ako aj poskytovateľov majú v krátkodobom horizonte nepriaznivý dopad na dostupnosť zdravotnej starostlivosti (menej peňazí na úhradu výkonov, menej zazmluvnených lekárov a sestier, redukcia nemocničných lôžok a pod.), čo môžu rôzne skupiny obyvateľstva (rozdelené podľa veku, bohatstva, chorobnosti či bydliska) pociťovať rôznou intenzitou.

    Napriek kríze však celkové príjmy zdravotných poisťovní medziročne stúpajú. A to i napriek tomu, že poisťovne evidovali pokles či stagnáciu platieb poistného najmä u zamestnávateľov, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Ak máme identifikovať základné problémy :

A) Nedostatočná koordinácia a komunikácia pri riešení problémov z dôvodu viacerých zriaďovateľov (MZSR, VÚC, obce a mestá, neziskové organizácie, súkromný sektor))

B) Chýbajúca koncepcia zdravotnej politiky na úrovni štátu

C) Nedostatočný počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológie,

pôrodníctva a tým vysoký počet pacientok pripadajúcich na 1 lekára spôsobujúce dlhé čakanie pacientok  pred ambulantným ošetrením

D) Nerovnomerné zastúpenie zubných lekárov v kraji (sú okresy s vysokým počtom

pacientov na 1 zubného lekára a naopak)

E) Vysoká koncentrácia poskytovateľov do väčších miest

F) Chýba povedomie o význame/zmysle zdravotných obvodov u poskytovateľov ako

aj pacientov                                                      

G) Nízke mzdové ohodnotenie lekárov a sestier

F) Odchod mladých atestovaných lekárov a sestier za prácou a lepšími motivačnými

faktormi do zahraničia

       

     Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom výkonu svojej činnosti síce nemá veľa možností reálne zasahovať do chodu, pravidiel alebo kontroly zdravotníctva vo svojom regióne, je skôr formálny a štatistický.

    Napriek tomuto faktu, je tu priestor pre aktívnu účasť Bratislavského samosprávneho kraja na formovaní a smerovaní zdravotníctva a to najmä formou aktívneho mediátora, podporovateľa obyvateľstva s požiadavkami a apeláciami na vládu Slovenskej republiky ako aj na NR SR, či Ministerstvo zdravotníctva, ktoré ma v kompetencii upraviť pravidlá  (zákony, vyhlášky a nariadenia), tak aby boli pre obyvateľov našej krajiny a jej krajov.

Malo by ísť o podporu  dodávajúcu a potvrdzujúcu vážnosť problémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,  ktorá sa bezprostredne dotýka samotného obyvateľstva.

       My si uvedomujeme, že kvalitu života človeka z veľkej časti ovplyvňuje jeho zdravie, ktoré formujú najmä: genetika, životný štýl, kvalita prostredia a v neposlednom rade dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Preto bude našou snahou priamo vplývať na dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov v regióne kraja. Naším cieľom je vplývať práve na zdravý štýl života formou voľno časových aktivít v prírode (turizmus) ,  ktoré nám ponúka náš kraj. Ďalším našim programom je podpora rozvoja športu, ktorý má byť práve bližšie k obyvateľom so zameraním pre všetky generácie. Zameriavať sa na dospievajúcu  mládež, vytvoriť programy aktívneho života. Samotná podpora športu je spomedzi programových téz jedným zo samotných programových cieľov, ktorý obsahuje prinavrátiť  športoviská, budovať športové zimné haly bližšie k ich domovom. Veď nadarmo sa nehovorí v zdravom tele zdravý duch. 

 To by malo byť prirodzene jedným z našich cieľov

Orientovanie sa na takto zadefinovaný cieľ nám pomôže dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov, zvýšenie ich spokojnosti a odbúranie stresu v ktorom žijú.

Samozrejmosťou bude pre nás sledovať a zameriavať sa taktiež na kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb a motivovať odborný zdravotnícky personál k zotrvaniu v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Základnými prioritami sú:

–          Prostredníctvom systémových aktivít zameraných na osvetu v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie cestou zvýšenej pozornosti k zdravotnej prevencii, fyzickej aktivite a životnému štýlu, prispieť k znižovaniu chorobnosti obyvateľov BSK.

–          Cestou aktívnej komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  a so zdravotnými poisťovňami dosiahnuť, aby bol každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti náležite motivovaný k vykonávaniu pravidelných preventívnych prehliadok.

–          Prostredníctvom novo zriadenej krajskej TV (ktorá je súčasťou našich zásad  programu pre priamu kontrolu voličmi),  publikačných a online aktivít prostredníctvom internetu, sprehľadniť pre občanov BSK systém inštitucionálneho zabezpečenia zdravotníctva s cieľom navigovať obyvateľa v prípade potreby riešenia svojich problémov a sťažností, porušení jeho práv, získavania informácií či hľadania najbližšej odbornej zdravotnej starostlivosti.

–          Zvýšiť informovanosť a transparentnosť v oblasti cenníkov, poplatkov v zdravotníctve. Zabezpečenie informovanosti obyvateľov o právnej úprave priamych platieb v zdravotníctve

–          Prostredníctvom publikačných aktivít zorientovať občanov BSK v zákonných pravidlách, ktoré upravujú tvorbu cenníkov zdravotných služieb nehradených z verejného zdravotného poistenia (t.j. výkony uskutočňované na žiadosť osoby) s cieľom zamedziť prípadným zbytočným výdavkom pacientov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany poskytovateľov za výkony plne hradené z ich zdravotného poistenia

–          Cestou legislatívnych zmien dosiahnuť jasné zákonné vymedzenie charakteru rôznych poplatkov, doplatkov a platieb v zdravotníctve, opodstatnenie ich nárokov, spôsobu ich vyberania a pod.

–          Prostredníctvom aktívneho zapájania sa do legislatívneho procesu dosiahnuť, aby príspevky na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom BSK boli zreálnené, čo prinesie vyššiu kvalitu.

–          Zvýšiť kvalitu a objem činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na BSK prostredníctvom zabezpečenia finančných prostriedkov .

–          Regulovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji na základe objektívnych kritérií v spolupráci s viacerými inštitúciami (Ministerstva zdravotníctva,  zdravotné poisťovne, Úrad nad zdravotnou starostlivosťou)

–          Vytváranie podmienok, motivácie pre udržanie zdravotníckeho personálu vrátane programov pre absolventov. Zvýšiť záujem a motiváciu pre štúdium sestra a pôrodná asistentka .Vytváranie podmienok pre udržanie sestier a pôrodných asistentiek, vrátane absolventov.

–          Cestou aktívnej komunikácie so samosprávou, mesta, obce v menej atraktívnych regiónoch hľadať možnosti priamej a nepriamej podpory zdravotníckeho personálu (obvodných, praktických lekárov a sestier) formou vytvárania podporných motivačných podmienok v oblasti bývania, prevádzky ambulancií, miestnych daní a poplatkov, bezúročných úverov a iných nástrojov, ktoré by ich pomohli prilákať a tým zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v oblastiach mimo väčších miest a centier pracovných príležitostí.

–          Zefektívnenie a optimalizácia siete poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) – zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti

–          Zefektívnenie pevnej minimálnej siete zdravotných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť na príslušnom území v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila neodkladná zdravotná starostlivosť

–          Zabezpečenie súbehu prevádzkového času lekárenskej pohotovostnej služby a  lekárskej služby prvej pomoci s ohľadom na miesto výkonu

–          Prostredníctvom vlastných administratívnych nástrojov pri udeľovaní povolení a prísnej kontrole dodržiavania podmienok prevádzky LSPP vplývať na komplexnosť a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zároveň prostredníctvom aktívnej komunikácie so zdravotnými poisťovňami vplývať na optimalizáciu siete s ohľadom na efektívne fungovanie prevádzok LSPP s cieľom zabezpečiť prevahu kvality nad kvantitou poskytovateľov.

Jedným zo základných cieľov  strany – NOVÝ PARLAMENT

 –  bude určite podpora tým, čo si to najviac zaslúžia. Sú to naši starí rodičia ktorí sa o nás starali, budovali náš kraj a predovšetkým, keby nebolo ich tak nie je ani nás. Prosím nezabúdajme, že oni sa starali o našich rodičov, rodičia o nás a tak si zaslúžia  našu úctu, a starostlivosť ide najmä o tých, ktorým hovoríme geriatrickí pacienti.

Starostlivosťo geriatrických pacientov. 

Na Slovensku je dlhodobá starostlivosť o ťažko chorých a geriatrických pacientov jedna z najväčších katastrof nášho zdravotníctva. Naši starkí si takúto katastrofu ničím nezaslúžili a z hľadiska solidarity predstavuje hlavnú výzvu pre naše zdravotníctvo. 

Ošetrovanie chronicky ťažko chorých a imobilných pacientov kladie zvýšené nároky na materiálno-technické, priestorové a personálne vybavenie ústavných zariadení. V kontexte diskutovaných problémov vo financovaní, investičnej aktivite a úrovni manažmentu,  zdravotné zariadenia na Slovensku výrazne zaostávajú v kvalite ústavnej starostlivosti o týchto pacientov. V mnohých rozvinutých krajinách je vysoko rozvinutý segment starostlivosti o chronicky ťažko chorých pacientov vo forme domovov ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitačných ústavov,  liečební dlhodobo chorých a hospicov. Ústavná zdravotná starostlivosť býva doplnená rozvinutou sieťou domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej samostatne pracujúcimi sestrami a agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Na Slovensku sú podľa  analýz OECD  výdavky v zdravotníctve  na tento segment  osem krát nižšie ako v iných krajinách.

Povedzme si : „nie je to katastrofa“? 

V skutočnosti je to jeden z dôvodov na otvorenie si očí,  a  zamyslenia sa prečo sa doteraz  nikto na Slovensku našimi starkými nezaoberal? Preto je potrebné a je načase, aby došlo k zmenám v politike a prišli noví ľudia, ktorí nie sú  zaslepení v opojení  moci.

 

Bc. Roman Ruhig

Kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja ( Nový Župan)

www.ruhigroman.sk

 

Poďakovanie za účasť vo voľbách VÚC 2013, Pokračovanie v boji za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť a podporu Slovenských podnikateľov

24.11.2013

Vážení spoluobčania, priatelia, sympatizanti, obyvatelia Slovenska Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto formou poďakovali za prejavenú dôveru tým že ste boli podporiť Vaším aktívnym prístupom aj napriek nepriaznivému počasiu nových ľudí do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a zúčastnili ste sa 09. Novembra volieb do VÚC 2013. v Slovenskej republike. [...]

P o d n e t na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27ods. 3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

08.11.2013

Týmto podávame podnet na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „zákon o voľbách do VÚC“). I. DÔVODY NA PODANIE PODNETU Dátum konania volieb do VÚC bol stanovený na 9.11.2013 so začiatkom o 7:00 hod. Priebeh samotných volieb sa riadi ustanoveniami zákona č. [...]

Tak dosť, chceme NOVÝ PARLAMENT

05.11.2013

Héééj starí, mladí, intelektuáli, my Slováci sme národ malý. Županským šafárením v našich krajoch ste nám vzali dosť, už nám nedávate inú možnosť a ani už nebudeme počúvať tie Vaše reči, Nový Parlament pôjdeme voliť všetci. Kde je tá naša sloboda, rovnosť, spravodlivosť. Chceme prácu, chceme žiť nenecháme sa pokoriť, preto my pôjdeme [...]

váha, spravodlivosť, misky

Súdna rada vyslovila nesúhlas s trestným stíhaním sudkýň pre ohýbanie práva

30.05.2024 09:02

Obžaloba ich vinila z podplácania, nepriamej korupcie a ohýbania práva. Obe vyhlásili, že sú nevinné.

Peter Pellegrini

Prieskum SANEP o dôvere k politikom: Len jednému viac ľudí dôveruje ako nedôveruje

30.05.2024 07:00

Zuzana Čaputová je stále v prvej trojke politikov s najväčšou dôverou, Ivan Korčok je na tom lepšie ako Michal Šimečka, vyplýva z prieskumu SANEP-u.

Európsky parlament / EP /

Prieskum SANEP po atentáte: Kto má najväčšiu šancu dostať sa do europarlamentu? Hore je to tesné

30.05.2024 07:00

Poslancov zo Slovenska do Európskeho parlamentu by podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP poskladalo šesť politických strán.

Ruský útok, Charkov, požiar, hasiči, vojna na Ukrajine, hypermarket

ONLINE: Charkov bol opäť pod paľbou, bilancia úderu zo soboty sa vyšplhala na 19 mŕtvych

30.05.2024 06:10, aktualizované: 08:29

Ruská armáda opätovne zaútočila na Charkov, vypálila naň najmenej osem striel.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 48998x
Priemerná čítanosť článkov: 4900x

Autor blogu