Založ si blog

P o d n e t na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27ods. 3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Týmto podávame podnet na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „zákon o voľbách do VÚC“).

  

I. DÔVODY NA PODANIE PODNETU

 

Dátum konania volieb do VÚC bol stanovený na 9.11.2013 so začiatkom o 7:00 hod. Priebeh samotných volieb sa riadi ustanoveniami zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

Väčšina kandidátov na post predsedu a poslancov Bratislavského samosprávneho kraja porušila ustanovenie § 27 zákona o VÚC, podľa ktorého:

„(1) Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce 17 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

 

(3) Akákoľvek volebná kampaň je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb zakázaná.“

 

Obhliadkou v rámci mesta Bratislava, ktorá je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja sme zistili porušenie najmenej u 5 kandidátov na post predsedu a niekoľko desiatok kandidátov na post poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja. Máme podozrenie, že k porušovaniu zákona o voľbách do VÚC dochádza aj v iných samosprávnych krajoch. Z tohto dôvodu žiadame, aby samotná ústredná volebná komisia poverila zástupcov aj v iných samosprávnych krajoch na prešetrenie fyzickou obhliadkou a kontrolou porušiteľov zákona (kandidátov).

 

Napriek vyššie uvedenému zákonnému ustanoveniu kandidáti zákonom stanovenú lehotu nedodržali a ešte dnes, dňa 8.11.2013, prebieha ich politická reklama (volebná kampaň) prostredníctvom billboardov.

 

Billboard je veľká reklamná plocha obvykle umiestnená blízko hlavných dopravných ciest a na ďalších miestach tak, aby upútala pozornosť čo najväčšieho počtu osôb, preto ich neodstránenie sa dá považovať za bezprostredné priame oslovovanie voličov prostredníctvom zverejňovania kandidujúcich osôb, politických strán alebo čísla, pod ktorým kandidáti kandidujú. (fotodokumentáciu zašleme dodatočne, resp. žiadame volebnú komisiu o vykonanie dokumentácie)

Podľa § 2 pods. 1 písm. f) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame


„O
bjednávateľom reklamy je ten, kto si objedná u šíriteľa reklamy šírenie reklamy.“

Podľa § 3 ods. 5 písm. j) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame

 

„Reklama nesmie využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie).“

 

Cieľová skupina je množina príjemcov, ktorých má reklamná kampaň osloviť.  Charakteristika cieľovej skupiny je základným predpokladom pre ďalší postup stratégie, t.j. predpokladom pre stanovenie toho, čo, akým spôsobom, kedy a kde sa bude propagovať.

 

Analógiou všeobecných ustanovení zákona o reklame na vykonávanie politickej reklamy sa politickou reklamou rozumie akákoľvek platená forma neosobnej, masovej komunikácie alebo akákoľvek platená forma neosobnej prezentácie a podpory s cieľom ovplyvniť správanie osôb, ktorým je určená. Z uvedeného je zrejmé, že neodstránenie billboardov je politickou reklamou,  porušením volebného moratória a nezákonným vplývaním na slobodné rozhodovanie voličov (t.j. psychologickým vnemom nerozhodnutých voličov).

 

Neobstojí argument, že vzhľadom na  veľký počet billboardov ich prelep nebol technicky možný. Poukazujeme na konanie kandidáta politickej strany NOVÝ PARLAMENT Romana Ruhiga (kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja), ktorý dokázal zabezpečiť prelep všetkých billboardov v nočných hodinách medzi 6.11.2013 a 7.11.2013 tak, aby neporušoval zákon. Na miestach, kde prelep možný nebol, boli reklamné plochy (reklamné plachty) zdemolované a grafity premaľované tak, aby bolo odstránené logo politickej strany NOVÝ PARLAMENT. Nie je na mieste ani prenášanie zodpovednosti na dodávateľov, pretože každý kandidát má možnosť objednať si politickú reklamu do vopred presne určeného dátumu. Ak došlo k porušeniu povinnosti zo strany dodávateľa reklamy, každý kandidát má možnosť nárokovať si náhradu škody vzniknutej napríklad z titulu  vyčiarknutia kandidáta alebo z titulu nákladov spojených s prípadným zmarením volieb, ak by došlo k ich preneseniu na osoby porušujúce čl. 31 a čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy SR a zákon o voľbách do VÚC. Je zrejmé, že ak zákon dokázal dodržať jeden kandidát alebo aj iní kandidáti, ktorí nevykonávali prezentáciu verejným ovplyvňovaním prostredníctvom verejných reklamných pútačov pri cestách (billboardov), môžu a musia ho dodržať aj ostatní.

 

Týmto spôsobom je porušovaný nielen zákon o voľbách do VÚC a Ústava SR, ale aj politická súťaž a dochádza k nerovnému postaveniu jednotlivých kandidátov, čo môže ovplyvniť politický dej na ďalšie 4 roky. Dochádza aj k porušovaniu politických práv osôb zakotvených v Ústave SR a v predpisoch práva Európskej únie.

 

Zo zásad Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach vyplýva, že ideál slobodnej ľudskej bytosti tešiacej sa z občianskej a politickej slobody a z oslobodenia od strachu a nedostatku možno dosiahnuť len vtedy, ak sa vytvoria také podmienky, v ktorých bude môcť každý požívať svoje občianske a politické práva, ako aj svoje hospodárske, sociálne a kultúrne práva.“

 

Z článku 2 Zmluvy o Európskej únii vyplýva:

 

„Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“

 

Pod pojmom demokracia sa rozumie predovšetkým právo na priame a rovné voľby.

 

Uvedené potvrdila aj kandidátka na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja Monika Flašíková Beňová (SMER-SD), keď uviedla:

 

„Článok 7 Zmluvy o Európskej únii s článkom 2 dávajú inštitúciám Európskej únie právomoc posudzovať, či v členských štátoch dochádza k porušeniu spoločných hodnôt, ako sú dodržiavanie ľudských práv, demokracia a zásady právneho štátu. A umožňuje tiež v príslušných krajinách politicky zasahovať s cieľom zabrániť takémuto porušovaniu a urobiť nápravu. Preto je našou povinnosťou vyžadovať uplatňovanie týchto cieľov.“ (zdroj:http://www.euractiv.sk/slovensko-v-ep/zoznam_liniek/zakladne-prava-v-eu-000312#sthash.CNNuK0yg.dpuf)

Upriamujeme pozornosť na ustanovenie čl. 31 Ústavy SR, podľa ktorého „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.“ Následkom nedodržania tohto ustanovenia je neplatnosť volieb, nakoľko podľa čl. 1 Ústavy SR „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“

V tejto súvislosti chceme poukázať na zákon o VÚC, ktorý na jednej strane v § 27 ods. 3 zakotvuje akýkoľvek zákaz volebnej kampane je 48 hodín pred začatím volieb a v deň konania volieb, no na druhej strane za porušenie tohto zákazu nestanovuje žiadnu sankciu. Vzhľadom na to, že toto ustanovenie zákona o VÚC je nevykonateľné, považujeme to za vážny zásah a porušenie princípu právnej istoty.

Ťažiskový princípom právneho štátu je pojem ústavnosť, ktorý sa chápe ako požiadavka striktného dodržiavania Ústavy SR ako najvyššieho zákona štátu, súlad zákonov a podzákonných právnych predpisov s Ústavou SR ako aj právo na ústavné zabezpečenie základných práv a slobôd. Vzhľadom na hierarchiu právnych predpisov a na uvedenú požiadavku súladu predpisov nižšej právnej sily s Ústavou SR zdôrazňujeme, že je neprijateľné, aby zákon o VÚC nebol v súlade s Ústavou SR. Chýbajúce ustanovenie v zákone o voľbách do VÚC spôsobuje neexistenciu priamej sankcie. Máme za to, že následkom porušenia ustanovenia § 27 ods. 3 zákona o voľbách do VÚC zakladá dôvody pre rozpor čl. 1 ods. 1a čl. 31 Ústavy SR pre zrušenie volieb a v prípade neskoršieho rozhodovania neplatnosť uskutočnených volieb alebo zakladá dôvody pre vylúčenie kandidátov porušujúcich zákon o voľbách.

Rovnako z čl. 69 ods. 5 a 6 Ústavy SR vyplýva:

 

„(5) Zastupiteľstvo vyššieho územného celku tvoria poslanci zastupiteľstva vyššieho územného celku. Poslancov volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na štvorročné obdobie. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

 

(6) Predsedu vyššieho územného celku volia obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie.

 

Z uvedeného vyplýva, že došlo aj k porušeniu ustanovenia Ústavy SR zakotvujúceho rovnosť volebného práva.

 

Na základe vyššie uvedeného sme toho názoru, že postupom kandidátov bol porušený zákon o voľbách do VÚC, čo je dôvodom na preskúmanie samotnej zákonnosti volieb Ústrednou volebnou komisiou. V prípade, že Ústredná volebná komisia nášmu podnetu nevyhovie, žiadame postúpenie podania na Ústavný súd SR, aby preskúmal súlad § 27 ods. 3 zákona o voľbách do VÚC s Ústavou SR a s právom Európskej únie.

 

 

S úctou

 

 

                                                                                                  Bc. Roman Ruhig,

                                                                                                  poverený zástupca

                                                                                                NOVÝ PARLAMENT

 

 

 

Poznámka: fotodokumentáciu nami zisteného stavu sme ochotní na základe vyžiadania doručiť

Poďakovanie za účasť vo voľbách VÚC 2013, Pokračovanie v boji za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť a podporu Slovenských podnikateľov

24.11.2013

Vážení spoluobčania, priatelia, sympatizanti, obyvatelia Slovenska Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto formou poďakovali za prejavenú dôveru tým že ste boli podporiť Vaším aktívnym prístupom aj napriek nepriaznivému počasiu nových ľudí do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a zúčastnili ste sa 09. Novembra volieb do VÚC 2013. v Slovenskej republike. [...]

Tak dosť, chceme NOVÝ PARLAMENT

05.11.2013

Héééj starí, mladí, intelektuáli, my Slováci sme národ malý. Županským šafárením v našich krajoch ste nám vzali dosť, už nám nedávate inú možnosť a ani už nebudeme počúvať tie Vaše reči, Nový Parlament pôjdeme voliť všetci. Kde je tá naša sloboda, rovnosť, spravodlivosť. Chceme prácu, chceme žiť nenecháme sa pokoriť, preto my pôjdeme [...]

Ako hodnotí kandidát na post nového župana Roman Ruhig úroveň zdravotníckych služieb v Bratislavskom samosprávnom kraji.

03.11.2013

Nie som odborníkom v tomto segmente, ale ako každý vieme, zdravotníctvo je horúcim zemiakom našej krajiny. Je potrebné si uvedomiť, že „Zdravie obyvateľstva má byť kľúčovým faktorom rozvoja každej spoločnosti“. Domnievam sa, že ak bude choré obyvateľstvo, tak potom bude chorá celá spoločnosť a s tým súvisiaca ekonomika [...]

NRSR, parlament, poslanci

Prieskum: Voľby by v máji vyhral Smer, náskok pred druhým PS je minimálny

27.05.2024 20:10

Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS a Republika.

nehoda, horná streda

Počas zásahu na D1 do nich vrazil kamión, dvaja hasiči zahynuli. Šutaj Eštok vyjadril rodinám sústrasť

27.05.2024 18:10, aktualizované: 21:40

Diaľnica bude podľa polície uzatvorená do obhliadky.

žilina, polícia,

Len 16-ročný mladík namieril BMW do skupiny ľudí, jeden človek skončil v nemocnici

27.05.2024 17:53

Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

ZSSK, vlak, zeleznice, IC, stanica, lokomotiva, pracovnik

Vlak v Podolínci zraziť malé dievčatko, doprava je smerom do Starej Ľubovne zastavená

27.05.2024 17:49

Dieťa malo utrpieť zranenia, ich rozsah nateraz nie je známy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 48947x
Priemerná čítanosť článkov: 4895x

Autor blogu