Založ si blog

Študenti stredných škôl sa stavajú rukojemníkmi úradov práce

Je potrebné prestať triediť školy podľa kategorizácií základné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie , ale zobrať do úvahy delenia stredného školstva len ako „Stredná praktická škola“ s prívlastkom  určitého zamerania končiace maturitou, z ktorej je absolvent školy pripravený na ďalší stupeň štúdia na vysokej škole ako aj pripravený  zaradiť sa do pracovného života s dostatočnou praxou získanou už počas štúdia.

Pomôžme dnešnej dospievajúcej mládeži pre ich uplatnenie v spoločnosti a neposielajme ich po skončení strednej školy na úrad práce, ktorý nevie zabezpečiť ľuďom bez skúsenosti a praxe prácu, zamestnanie , prípadne inú vlastnú zárobkovú činnosť – podnikanie.

Roman Ruhig, kandidát na župana do Bratislavského samosprávneho kraja  má na to recept, ktorý každý pozná avšak ho v súčasnom období dnešní politici  neriešia len o tom rozprávajú. Stačí sa vrátiť 23 rokov späť a „Hop je to na svete.“  

„Vzdelávanie nastupujúcej generácie so zameraním na  stredné odborné školstvo s praktickým vyučovaním.“

Jediný problém je asi v tom, aby sme to čo je už dávno vymyslené aplikovali po nežnej revolúcií  a vzniku tzv. demokratickej Slovenskej republiky  do súčasnej platnej legislatívy.

Súčasný právny stav a riešenie Bc. Romana Ruhiga a ostatných kandidátov za NOVÝ PARLAMENT do VÚC.

Podľa zákona 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), kde  z pôsobnosti samosprávneho kraja podľa § 4 Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä podľa písm. i) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na rozvoj ďalšieho vzdelávania.

Úlohou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je vytvárať koncepčné predpoklady pre vývoj škôl a školských zariadení v rámci kraja a realizovať úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy v školstve

V súčasností sa na stránkach BSK môžeme dozvedieť, že financuje dve základné školy:           – školu pre mimoriadne nadané deti, využívajúcu nové alternatívne formy výučby a základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským. V oblasti stredného školstva na všeobecné vzdelávanie zabezpečujú gymnáziá, ktoré poskytujú v širokom a hlbokom zábere vzdelanostných oblastí znalosti a zvyšovanie ich kvality. Avšak kľúčovou úlohou gymnázia je predovšetkým pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokej škole. Tento prvok obsahuje 13 gymnázií, jedno športové gymnázium a 2 gymnáziá, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl. V podprograme Odborné vzdelávanie je určené platnou legislatívou pre financovanie stredného školstva. Tento podprogram obsahuje návrh rozpočtu pre 37 stredných odborných škôl, 2 konzervatória a 3 stredné odborné školy, ktoré sú organizačnými zložkami spojených škôl.

Hlavnou úlohou BSK v oblasti vzdelávania je schopnosť pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre potreby praxe, remeslá a aj pre vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Regionálna samospráva má najväčší podiel zodpovednosti na fungovaní národného hospodárstva, pretože zabezpečuje vyškolených pracovníkov a zároveň pripravuje podmienky pre študentov na ďalšie vzdelávanie. Pre uplatnenie sa na trhu práce a začlenenia sa do spoločnosti dáva regionálne školstvo základ pre fungovanie priemyslu, poľnohospodárstva, rozvoj remesiel a duševný rozvoj nielen mladých ľudí, ale ľudí všetkých vekových kategórií prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania. Vzhľadom na rastúce kvalifikačné nároky na trhu práce je stredoškolské vzdelanie základným predpokladom úspešného uplatnenia sa na trhu práce. 

Ak vezmeme v rámci programu NOVÉHO PARLAMENTU ( Kandidáta na predsedu samosprávneho kraja a kandidujúcich poslancov) sa všetci jednotne zhodli, že je potrebné „Vzdelávanie nastupujúcej generácie so zameraním na stredné odborné školstvo s praktickým vyučovaním“.

V súčasnom období odborné vzdelávanie v Slovenskej republike prechádzalo rovnakým vývojom ako odborné vzdelávanie a príprava vo väčšine postkomunistických krajinách. V odbornom vzdelávaní sa uplatňovala štandardizácia, ktorá zbližuje ciele a zámery odborného vzdelávania v jednotlivých európskych krajinách pre ich vstup do Európskej únie. Avšak musíme mať čiastočnú výhradu.

V Procese vzdelávania na stredných školách sa vytratila  všeobecná motivácia žiakov, lebo po skončení nevedia čo s nimi bude, nakoľko je ťažké zapojiť sa do pracovného trhu. Väčšina stredoškolákov sa  po skončení strednej školy snaží uspieť v pokračovaní vo Vysokoškolskom štúdiu v akomkoľvek  odbore, alebo ísť na ďalšiu strednú školu, len aby sa nedostali na úrad práce ako nezamestnaní. Je super, že mladí ľudia chcú študovať a myslíme si, že ich treba v tejto dobe  podporovať  a to v celoživotnom štúdiu, avšak veľa rodín aj mladých ľudí by privítali mať možnosť si aj privyrobiť ba priam isť pracovať, aby sa mohli postaviť na vlastné nohy a popri tom študovať externým štúdiom a tu vzniká problém.

Pracovný trh nepotrebuje  teoretický kvalifikovaných tzv. odborníkov , ale potrebuje aby tomu čo robia aj rozumeli a mali praktické zručnosti.   

Ak vezmeme pojem vzdelávanie alebo edukácia je to procesuálna stránka pedagogického procesu, kde samotný proces je cieľavedomé uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov.

Ako je možné vidieť aj v tomto pojme nájdete  odborný termíny ( praktických skúseností ) a v tomto je háčik. Dnešná dospievajúca mládež vo veku 18- 19 rokov a to platí aj pre študentov vysokých škôl, ktorí skončia vo veku 24 – 25 rokov svojho života nemá  žiadnu prax. Cieľom vzdelávania sa rozumie vzdelávací ideál teda kvalita, ktorá má byť dosiahnutá.

Štandard stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy stanovuje požiadavky štátu na vzdelávacie programy pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy. Požiadavky spoločného všeobecného vzdelania a základnej odbornej prípravy, s vymedzením kľúčových spôsobilostí predstavuje vzdelávací štandard, ktorý je rozpracovaný v základnom vzdelávacom programe stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy v podobe:

a) určenia vzdelávacích úrovní,

b) vymedzenia kľúčových spôsobilostí,

c) vymedzenia všeobecného vzdelávania,

d) vymedzenia odborného vzdelávania.

 

Štandard povolaní predstavuje systém vedomostí, zručností, schopností a postojov, ktoré sú nevyhnutné pre výkon určitého povolania. Kvantifikuje špecifické psychické predpoklady pre úspešný výkon povolania, resp. skupinu príbuzných povolaní. Štandard povolaní je úzko spätý so vzdelávacím štandardom.

 

Základný vzdelávací program stredoškolského odborného vzdelávania a výchovy:

I. Úrovne vzdelania – sú kategórie, ktoré umožňujú diferenciáciu náročnosti vzdelávania v systéme odborného vzdelávania a prípravy a bezprostredne súvisia s možnosťami uplatnenia absolventov na trhu práce.

1.úroveň – základné odborné vzdelanie – ukončenie povinnej školskej dochádzky, absolvovanie základného odborného vzdelania vo vybraných smeroch vzdelávania,
2. úroveň – stredné odborné vzdelanie – ukončenie povinnej školskej dochádzky a základného odborného vzdelania, príprava na povolanie v učňovských zariadeniach,
3. úroveň – úplné stredné odborné vzdelanie – ukončenie povinnej školskej dochádzky a základného odborného vzdelania, absolvovanie 2. úrovne a nadstavbového štúdia, štúdium na strednej odbornej škole,
4. úroveň – ukončenie povinnej školskej dochádzky, získanie všeobecného, odborného, resp. nadstavbového vzdelania na strednej škole,
5. úroveň – vysokoškolské štúdium.

 

To je súčasný stav nášho vzdelávania, ktorý neplní požadovanú úroveň vzdelávania dnešných skutočných potrieb. Základným predpokladom je odborné vzdelávanie získanie vedomostí, zručností a postojov pre výkon súboru jednotlivých, náročných a ľahko ovládateľných metód práce a pracovných prostriedkov a získanie kvalifikácie pre výkon súboru náročnejších pracovných činností, vrátane zvládnutia metód práce a príslušných pracovných prostriedkov.

Kľúčovou spôsobilosťou je potrebné dosiahnutie – predstavujúcu kategóriu integrujúcich vzdelávacích cieľov, ktoré vyplývajú z kvalifikačných požiadaviek a predpokladov pre uplatnenie absolventov v pracovnom a osobnom živote. Ak chceme dosiahnuť kvalifikované vzdelanie pre uplatnenie sa našich nových generácií je potrebné ich motivovať praktickou výučbou napojenú na motivačné prvky, ktoré dnešnú mládež budú zaujímať a podporovať pomoc svojím rodičom respektíve ich možné odťaženie.

 

Je potrebné zaviesť na všetky stredné školy t. j. po dosiahnutí 16- roku veku, do 3. a 4. ročníka praktické vyučovanie, ktoré pomôže študentom aplikovať teóriu v praxi a jednoduchšie chápanie teoretického učiva a naopak.

Cieľom odborného výcviku je pripraviť absolventa po odbornej, praktickej a morálnej stránke schopného vykonávať povolanie zodpovedajúce profilom absolventa stanoveným   požiadavkám  príslušného odboru stredoškolského vzdelávania, ktoré absolvent navštevuje.

Odborný výcvik  bude predstavovať jeden z odborných vyučovacích predmetov na ktoré sa predmetná stredná škola bude zameriavať. Podiel časového  fondu výučby by bol asi nasledovný:

Prvý ročník všeobecná teória bez praxe

Druhý ročník všeobecná teória a jeden deň praxe v zariadeniach školy, odborných učebniach s moderným vybavením pod odborným vedením – majstrom odbornej výchovy ako riadený proces výchovy  spojený s vyučovaním.

Tretí a štvrtý ročník 1/3 odborná praktická výučba a 2/3 všeobecná teória výučby rozdelená na tri tretiny a to:                

–          jedna tretina príprava pre vysokoškolské vzdelávanie,

–          druha tretina vstup do plnohodnotného zapojenia v rámci dovŕšenia veku 18 rokov, ktorý podľa Slovenských predpisov upravuje, veľa práv a povinnosti dosiahnutím plnoletosti. V Slovensko – Európskom ponímaní veľa ľudí je neznalých neskutočného množstva vydávaných predpisov, zákonov a tak sa dostávajú aj neúmyselné do problémov rozporov so zákonom. Veľmi často sa môžeme stretnúť s pojmom: – Neznalosť zákona neospravedlňuje (synonymá: neznalosť práva neospravedlňuje,    neznalosť zákona škodí (a nikoho neospravedlňuje),  

–          tretia tretina ide o odbornú teoretickú výučba  odborných predmetov,  ktorá  bude podporovaná praktickými výcvikmi – realizované v  prevádzkových jednotkách, prevádzkach, ktoré bude môcť škola vykonávať v rámci podnikateľských aktivít pre potenciálnych odberateľov a záujemcov o spoluprácu s dospievajúcou odbornou mládežou, absolventov – školou, pod vedením odborníkov – majstrov.

 

V Slovenskom právnom systéme máme povinnú školskú dochádzku, kde je možné, že sa absolvent  rozhodne ukončiť vzdelanie v  tejto lehote a stredná škola mu vystaví doklad o ukončení povinnej školskej dochádzky ako pri nadstavbovom štúdiu pre určitý druh čiastočného odborného zamerania.

 

 

V zmysle zákona 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4 Samosprávny kraj

(1) Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) predkladá ministerstvu školstva návrh na zaradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru do sústavy odborov vzdelávania alebo návrh na vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru zo sústavy odborov vzdelávania.

(2) Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti podľa § 2 ods. 1 písm. b)

a) vytvára regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v súlade s analýzami a prognózami o vývoji trhu práce v súčinnosti so subjektmi podľa § 2 ods. 3 písm. a), c) až f), ktorú každoročne aktualizuje,

b) zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o kvalite a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách vo svojej územnej pôsobnosti; poskytuje tieto informácie centrám pedagogicko-psychologického poradenstva,
c) určuje všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) najneskôr do 30. septembra počet tried prvého ročníka stredných škôl financovaných podľa osobitného predpisu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce; to sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad. Počet tried prvého ročníka stredných škôl sa určuje aj podľa

1. percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo učebnom odbore,

2. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia strednej školy,

3. výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu,11a)

4. výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

5. výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,

6. percentuálneho podielu prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom na stanovený počet tried na predchádzajúci školský rok,

7. personálneho zabezpečenia školy,

8. výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,

9. účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch.

 

§ 5 Zamestnávateľ, stavovská organizácia a profesijná organizácia

(1) Zamestnávateľ sa podieľa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a na určovaní požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov.

(2) Zamestnávateľ vytvára podmienky a poskytuje materiálno-technické zabezpečenie pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, pracovisku praktického vyučovania, stredisku odbornej praxe, školskom hospodárstve, zdravotníckom zariadení alebo na jeho pracovisku za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo kolektívnou zmluvou.

(3) Stavovská organizácia a profesijná organizácia

a) spolupracuje s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce,

b) vypracúva požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu,

c) pripravuje podklady na určenie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,

d) podieľa sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a požadovaných vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov, normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia v spolupráci s ministerstvom školstva,

e) vyjadruje sa k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, obsahu absolventskej skúšky a obsahu záverečnej skúšky,

f) podieľa sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov,

g) môže poskytnúť strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, školskému hospodárstvu, stredisku odbornej praxe a zdravotníckemu zariadeniu materiálno-technické a priestorové zabezpečenie,

h) môže zabezpečiť odborníka z praxe na účel kontinuálneho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy podľa osobitného predpisu,

i) zabezpečuje odbornú prípravu inštruktorov,

j) zabezpečuje odbornú prípravu delegovaných zástupcov stavovskej organizácie a profesijnej organizácie za členov komisie pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,

k) spolupracuje pri tvorbe školských vzdelávacích programov podľa potrieb stredných odborných škôl,

l) vypracúva metodiku účasti zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške.

(4) Ministerstvo školstva v súčinnosti so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vecnú pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie k jednotlivým študijným odborom a učebným odborom sústavy odborov vzdelávania.

 

Finančné zabezpečenie a hmotné zabezpečenie

§ 12 Finančné zabezpečenie

(1) Žiakovi strednej odbornej školy sa môže poskytnúť finančné zabezpečenie, ktorým sa sledujú výchovno-vzdelávacie ciele, za podmienok uvedených v odsekoch 2 až 6. Finančným zabezpečením je motivačné štipendium a odmena za produktívnu prácu.

(2) Motivačné štipendium sa môže poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky 65 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom. Pri určovaní jeho výšky sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech a pravidelnú účasť na výchove a vzdelávaní.

(3) Motivačné štipendium sa žiakovi uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú sa žiak pripravuje na povolanie, v prípade prípravy na výkon povolania a odborných činností, ktoré sú výkonom práce vo verejnom záujme, aj z prostriedkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb.

(4) Odmena za produktívnu prácu patrí žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu. Táto odmena sa uhrádza z prostriedkov fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva.

(5) Produktívnou prácou na účely tohto zákona je zhotovovanie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú v súlade s predmetom činnosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva. Za produktívnu prácu sa nepovažujú cvičné práce vykonávané žiakom počas praktického vyučovania.

(6) Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy určenej podľa osobitného predpisu. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

 

Aj podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§147Výmenný program

Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.

(7) Zdrojmi financovania výmenného programu sú najmä

 a) prostriedky zo štátneho rozpočtu,

 b) prostriedky z podnikateľskej činnosti školy,

 

§ 151 Ďalšie podmienky výchovy a vzdelávania

 (1) Školy a školské zariadenia podľa tohto zákona môžu vykonávať podnikateľskú činnosť.  Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.

 

Všetky tieto ustanovenia, ktoré je možne využiť, ba priam aplikovať do praxe, ako keby súčasný župan, odborníci, manažéri, ktorý sedia vo VÚC nevedeli, alebo zaspali dobu alebo sa starajú len o seba?

 

 

 Ak vezmeme jednotlivé ustanovenia v zmysle zákona 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní  a zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní, nie je problémom, aby stredné školy začali vyvíjať viac aktivít na trhu práce a približovali sa k podnikateľskému prostrediu. Stredné školy môžu s absolventmi svojich škôl vyvíjať viac úsilia uplatniť sa na trhu a podporiť praktické zručnosti absolventov.

Ak by sa stredné školy začali viac zapájať do podnikateľského prostredia z ktorých by mohli mať finančné príjmy pre svoju školu určite by sa zvýšil aj záujem študentov o stredné odborné školstvo.

Tieto príjmy by mohli byť práve jednou z motivácie a to najmä pre rozvoj školy, odmeny pedagógov, majstrov praktickej výučby ako aj samotných absolventov. Práve v súčasnej dobe, čase ekonomickej, sociálnej krízy získať jednou ranou tri muchy a to získanie finančných prostriedkov:

a)      pre rozvoj školy

b)     odmeny pedagógov

c)      najvzácnejšie pre absolventov škôl získať prax popri teórií, získať pracovné návyky s finančnou odmenou ( vreckové ktoré môže odťažiť ich rodičov a zabezpečiť ich čiastočnú sebestačnosť).     

 

 

Motiváciou  pre študentov sú určite :

–  výmenné programy, ktoré  sa uskutočňujú medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie

–  súťaže  krajských či  celoslovenských kôl, alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád, ako aj cezhraničných súťaži

–    účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch.

–    motivačné štipendium

­-    odmena za produktívnu prácu

–          získanie praktických skúsenosti

–          jednoduchšie učenie teórie v kombinácií s praktickými cvičeniami – ľahšie pochopenie odborných predmetov , dlhšia pamäť

–          spoznávanie praktického života už v školskom veku

–          podpora športových, kultúrnych, umeleckých ,odborných krúžkov

–          dostupnosť stredných škôl v regiónoch, parciálne rozdelenie do okresných miest, aby boli  bližšie k študentom s možnosťou denného dochádzania vrátane zabezpečenia integrovanej dopravy ( školské autobusy)

 

 

Naším cieľom a programom je zmeniť stredné školstvo tak, aby absolventi stredných škôl mali skutočnú motiváciu vlastného vzdelávania vďaka vytvoreniu dobrého školského prostredia, ktoré musia dopĺňať záujmové krúžky, využitie voľno časových aktivít ( šport, kultúra, umelecké, odborné činnosti), aby sa po skončení školy absolventi necítili byť nepotrebnými pre spoločnosť.  Mohli sa po skončení rozhodnúť či budú pokračovať na dennom vysokoškolskom štúdiu, alebo zaradiť sa do pracovného, podnikateľského, verejnoprospešného prostredia s možnosťou pokračovania externého vysokoškolského vzdelávania, prípadne iného vzdelávania,  získavania ďalších vedomostí, zručností, schopností a postojov  ktoré podporujú hospodársky rast našej spoločnosti.

Bc. Roman Ruhig

 Kandidát na predsedu (župana) Bratislavského samosprávneho kraja

www.ruhigroman.sk

Poďakovanie za účasť vo voľbách VÚC 2013, Pokračovanie v boji za skutočnú demokraciu, slobodu, rovnosť, spravodlivosť, sociálnu vyváženosť a podporu Slovenských podnikateľov

24.11.2013

Vážení spoluobčania, priatelia, sympatizanti, obyvatelia Slovenska Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto formou poďakovali za prejavenú dôveru tým že ste boli podporiť Vaším aktívnym prístupom aj napriek nepriaznivému počasiu nových ľudí do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a zúčastnili ste sa 09. Novembra volieb do VÚC 2013. v Slovenskej republike. [...]

P o d n e t na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27ods. 3 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

08.11.2013

Týmto podávame podnet na preskúmanie porušenia volebného moratória podľa § 27 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „zákon o voľbách do VÚC“). I. DÔVODY NA PODANIE PODNETU Dátum konania volieb do VÚC bol stanovený na 9.11.2013 so začiatkom o 7:00 hod. Priebeh samotných volieb sa riadi ustanoveniami zákona č. [...]

Tak dosť, chceme NOVÝ PARLAMENT

05.11.2013

Héééj starí, mladí, intelektuáli, my Slováci sme národ malý. Županským šafárením v našich krajoch ste nám vzali dosť, už nám nedávate inú možnosť a ani už nebudeme počúvať tie Vaše reči, Nový Parlament pôjdeme voliť všetci. Kde je tá naša sloboda, rovnosť, spravodlivosť. Chceme prácu, chceme žiť nenecháme sa pokoriť, preto my pôjdeme [...]

NRSR, parlament, poslanci

Prieskum: Voľby by v máji vyhral Smer, náskok pred druhým PS je minimálny

27.05.2024 20:10

Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS a Republika.

nehoda, horná streda

Počas zásahu na D1 do nich vrazil kamión, dvaja hasiči zahynuli. Šutaj Eštok vyjadril rodinám sústrasť

27.05.2024 18:10, aktualizované: 21:40

Diaľnica bude podľa polície uzatvorená do obhliadky.

žilina, polícia,

Len 16-ročný mladík namieril BMW do skupiny ľudí, jeden človek skončil v nemocnici

27.05.2024 17:53

Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

ZSSK, vlak, zeleznice, IC, stanica, lokomotiva, pracovnik

Vlak v Podolínci zraziť malé dievčatko, doprava je smerom do Starej Ľubovne zastavená

27.05.2024 17:49

Dieťa malo utrpieť zranenia, ich rozsah nateraz nie je známy.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 10
Celková čítanosť: 48949x
Priemerná čítanosť článkov: 4895x

Autor blogu