S mapou Bratislavského samosprávneho kraja do väzenia

30. októbra 2013, romanruhig, Voľby VÚC 9. nov.2013

V krátkom čase od začiatku samotnej volebnej kampane týkajúcej sa volieb do VÚC Bratislavského samosprávneho kraja, je už snahou niektorých subjektov zlikvidovať a kriminalizovať potencionálne úspešnú politickú stranu, ako je NOVÝ PARLAMENT a jej kandidáta Romana Ruhiga, a to všetkými možnými  aj nemožnými spôsobmi.

Jednou z myšlienok kampane do BSK bolo ukázať veľkosť a členitosť samotného kraja voličom a to prostredníctvom bigboardu , na ktorom je taktiež zobrazený kandidát na župana. Išlo čisto o informatívnu ukážku verejne prístupnej informácie o Bratislavskom samosprávnom kraji. Samotné umiestnenie tejto informácie na bigboarde na Štefanovičovej ulici bolo realizované 23.10.2013 a hneď o tri pracovné dni neskôr,  t.j. 28.10.2013 politická strana Nový parlament obdržala výzvu na vyjadrenie sa k údajnému porušeniu autorských práv. V uvedenej výzve sa strana mala vyjadriť z akého zdroja  čerpala predmetnú mapu kraja. Obchodná spoločnosť v uvedenej výzve tvrdila, že došlo k porušeniu autorských práv podľa autorského zákona. Mojou snahou  ako kandidáta na predsedu VUC bolo celú situáciu si vyjasniť, preto som obratom kontaktoval v čase 10:17 hod., 28.10.2013 zástupcu tejto spoločnosti , Ing. Milana Bendu . V telefonickom rozhovore odmietol prijať akékoľvek riešenie a trval na písomnom vyjadrení, ktoré chce mať do 24 hod. O žiadnej dohode ani stretnutí nechcel ani počuť. Na základe  tohto rozhovoru a zaslaného emailu sme sa snažili urobiť predbežnú právnu analýzu , a v tomto duchu sme sa vyjadrili i písomne 29.10.2013. Odpoveď obsahovala vyhrážky o medializácii, ako aj vyhrážanie sa podaním trestného oznámenia. V krátkom čase sme obdržali ďalší mail , ktorý obsahuje nám neznámu zápisnicu vyhotovenú  spoločnosťou  MBKart – E.M.C.I.  s.r.o.. V uvedenej zápisnici sa uvádza akýsi zmluvný a právny nárok voči subjektu – NOVÝ PARLAMENT , kde jednostranne MBKart – E.M.C.I.  s.r.o. žiada nasledovné, citujem : „ Na základe popísaného a uznaného stavu a neprijatia zodpovednosti zo strany subjektu vzniká nárok na úhradu odškodnenia a zmluvných pokút v prospech predkladajúceho a to v rozsahu :

 – porušenie v zmysle článku 3, odst.3.1 29.210,50 € (1)

 – porušenie v zmysle článku 3, odst.3.2 (BA kraj) 69.135,00 € (2)

 – úrok z omeškania 0,05 % /deň Obchodný zákonník

 – odmena advokáta v prípade zastupovania Mandátna zmluva“

 

Dokopy spoločnosť požaduje uhradiť  sumu  98. 345,50  Euro bez DPH, a ďalej v bode 5 poslednej vete uvádzajú : „ doporučenie na medializáciu vzhľadom na časovú tieseň zváži avšak ju nevylučuje.“

Našou kampaňou sa nemal niesť tón súčasných politikov . a to osočovania sa navzájom,  naopak máme záujem riešiť veci priamo v prospech obyvateľov nášho kraja ,a dať im to čo im samosprávny kraj v súčasnosti nedáva a tiež nebyť vťahovaný do žiadnych špinavostí. Uznajte, že v slovenskej spoločnosti sa to nedá. Sila a arogancia moci je schopná využiť akékoľvek spôsoby na likvidáciu nových strán a nových ľudí, ktorí práve majú snahu niečo zmeniť, tak aby ľudia nežili v každodennom strese o holú existenciu. Jedným z takýchto spôsobov je aj konanie uvedenej spoločnosti, ktorá sa takýmto spôsobom dopúšťa hrubého nátlaku .

Predstavte si, že táto spoločnosť chce docieliť to,  že za to že stiahnete mapu z internetu, chápaného ako verejné elektronické priestranstvo, pričom sa jednalo o mapu nijakým spôsobom nechránenú proti stiahnutiu, ktorá má slúžiť práve pre informovanosť obyvateľov tohto kraja, sa Vám vyhrážajú sa trestnoprávnou zodpovednosťou a požadujú nehoráznu sumu 98.345,50 a to za službu ktorú nevykonali a ktorá Vám nepriniesla žiadny ekonomický prospech .Predstavte si, že  je Vašim zámerom len poskytnúť verejne prístupnú informáciu. Asi na Slovensku je všetko možné . Keď chcete hájiť záujmy obyvateľov, tak sa stanete rukojemníkom a možno aj politickým väzňom , a to všetko za stiahnutie jednej mapky. Mám pocit, že sme sa vrátili do roku 1968. Akurát sa nepoužívajú tanky, ale iné nástroje dnešných politikov, spoločností.

 Ľudia povedzte sami, čo si o tom myslíte.

Náš právny pohľad je:

Nakoľko sa jedná o mapu Bratislavského samosprávneho kraja, verejne dostupnú
na Internete,  máme za to, že sme sa nijakým spôsobom nedotkli autorských
práv Vašej spoločnosti a to z nasledujúcich dôvodov :

V zmysle § 27 (Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve)
zákona č.  618/2003 Z. z.
(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom
priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou, grafikou, reliéfnym obrázkom či
reliéfnym modelom alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto vyjadrené
alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu autora diela trvalo umiestneného
na verejnom priestranstve použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným
rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, alebo
verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25
tretia veta.
(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi
odmenu

Ľudia povedzte je to chyba, keď chcete ukázať ľuďom ich vlastný kraj?

Dôkazy o celej komunikácii sme sa rozhodli zverejniť na webovej stránke kandidáta na post predsedu BSK,  Bc. Romana Ruhiga –  www.ruhigroman.sk